News & Event
Apr 05, 2012 | 01:47 Logistics2day.com

ก.วัฒนธรรมหนุนการขับเคลื่อน AEC

ก.วัฒนธรรมหนุนการขับเคลื่อน AEC
     

กระทรวงวัฒนธรรมตอบรับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นตัวตนร่วมกันในเรื่องของจารีต ค่านิยม และความเชื่อ ท่ามกลางความแตกต่างของทุกระดับทางสังคม
 
นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่ AEC ในโครงการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรม ในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยก้าวเข้าสู่ AEC ในปีพ.ศ. 2558 อย่างเต็มตัว  โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ประการในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ได้แก่ 1.ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของ AEC ด้วยการสร้างความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรม และรวมตัวกันเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรม ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน   2.การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยการ   ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค    อาเซียน รวมทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม เพื่อปกป้องความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในภาพรวม และ 3.ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกัน ในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม  นายสมชาย กล่าวต่อว่า วัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใน 3 ประเด็น คือ 1.ค้นหาแหล่งองค์ความรู้ จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเกี่ยวกับ  อาเซียน และนำไปเผยแพร่สู่เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การจัดค่ายเยาวชนอาเซียนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย     2.จัดกิจกรรมสร้างทักษะและกิจกรรมร่วม เพื่อให้เกิดความข้าใจในวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น กิจกรรม สืบชะตาแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ถือเป็นการถ่ายทอดความเป็นอาเซียนโดยใช้ฐานความเชื่อเป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการสร้างมิติสัมพันธ์     3.การหล่อหลอมให้เกิดทัศนคติเชิงบวกกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อส่งเริมให้เกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 

ดังนั้น คนไทยต้องรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองอย่างถ่องแท้ เพื่อดำรงความเป็นไทยให้คงอยู่ และต้องมีความรู้พื้นฐานในวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สำคัญอย่ามองว่าประเทศไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน เพราะจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง
 

(ขอบคุณ เครดิตภาพ http://www.thealami.com/upfile/ASEAN11.jpg)


October 2015

None of event in next month

Recent Article